Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje > ZZS KVK > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel - Karlovarský kraj

Základní účel zřízení - zajišťovat služby přednemocniční neodkladné péče a pomáhat v kritických situacích zachránit zdraví a životy lidí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Závodní 390/98C
  360 66 Karlovy Vary

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Závodní 390/98C
  360 66 Karlovy Vary

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí až pátek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:  +420 353 362 520
  mobilní telefon: +420 601 081 389 (tisková mluvčí)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zzskvk.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Závodní 390/98C
  360 66 Karlovy Vary

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy (příklady):
  sekretariat@zzskvk.cz

 • 4.8 Datová schránka

  7eumahf

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 258008069/0300

6. IČO

00574660

7. DIČ

CZ00574660,  nejsme plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 seznam hlavních dokumentů

Strategický plán rozvoje - období 2021 - 2027 v .pdf (1225 kB)

Akční plán - rok 2022
8.2 rozpočet

2024

Finanční plán ZZS KVK 2024

Střednědobý výhled rozpočtu ZZS KVK 2025-2026.pdf

2023

Finanční plán ZZS KVK 2023

Střednědobý výhled rozpočtu ZZS KVK 2024_2025

2022

Finanční plán ZZS KVK 2022.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 ZZS KVK.pdf

2021

Finanční plán ZZS KVK 2021.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 ZZS KVK.pdf

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sekretariat@zzskvk.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7eumahf

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 66 Karlovy Vary

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.
Informace k podání oznámení podezření na korupční jednání lze provést zde.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky.
Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • ZZS KVK nevydává žádné právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  V souladu s platnou legislativou vydávám ceník vztahující se k agendě zpřístupnění informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

  Položka

  Cena vč. DPH

  v Kč

  Poskytnutí přístupu subjektu údajů k informacím
  (za hodinu již od počátku vyhledávání).

  300,00

  Formát A4

  jednostranné kopírování – barevné
  jednostranné kopírování – černobílé

  6,00

  4,00

  oboustranné kopírování – barevné
  oboustranné kopírování – černobílé

  8,00

  5,00

  Formát A3

  jednostranné kopírování – barevné
  jednostranné kopírování – černobílé

  10,00

  7,00

  oboustranné kopírování – barevné
  oboustranné kopírování – černobílé

  20,00

  14,00

Další náklady na pořízení kopií Za poskytnutí kopie či tisku v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele zaplacena.

 Náklady na opatření technických nosičů dat - Úhrada za opatření technických nosičů dat, zejména CD a DVD, vyžaduje-li tuto formu žadatel, se účtuje podle pořizovací ceny (individuální kalkulace nákladů).

Náklady na odeslání informací žadateli - Úhrada za poštovní služby se vyčísluje podle sazeb platného ceníku provozovatele poštovních služeb. Nepřesáhne-li celková výše úhrady 100,- Kč, úhrada se nepožaduje.
Úhrada balného: klasické obálky či obálka bublinková na technické nosiče dat se účtuje podle aktuální pořizovací ceny.

 Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - Za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující jednu hodinu. Pakliže se překrývají lhůty vyřízení více žádostí jednoho žadatele, pro určení doby vyhledání dojde ke sloučení doby vyhledání informací v těchto žádostech.

Způsob úhrady - Konečné vyúčtování lze uhradit platbou v hotovosti na pokladně v sídle organizace nebo bankovním převodem (nutné zaslat poskytovateli informací fakturační údaje).

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - ne

13. Licenční smlouvy

 •  Výhradní licence - V současné době ZZS KVK neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

plyšák Kryštůfek