Fulltextové vyhledávání

Slovo hejtmana kraje

PEKUL.jpg

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je krajskou příspěvkovou organizací, která už mnohokrát dokázala, že kromě zajištění služby přednemocniční neodkladné péče s ní můžeme počítat i v případě mimořádných událostí, jako je stále probíhající pandemie koronaviru.

Situace, kterým záchranáři čelí, mnohdy vyžadují velkou míru odhodlání, zodpovědnosti a především profesionality. Při záchraně zdraví a životů opakovaně prokazují vysokou kvalitu své práce, které si velmi vážíme. Proto je pokračující snahou vedení Karlovarského kraje vytvořit pro jejich činnost odpovídající podmínky a moderní zázemí. Na druhé straně pak očekáváme i nadále zvyšování úrovně služeb ZZS.

V současné době je Zdravotnická záchranná služba využívána také v boji proti COVID-19. Záchranáři zajišťovali od prvních dnů šíření nákazy fungování mobilních odběrových týmů, převozy nemocných do zdravotnických zařízení, podílejí se na očkování. Přeji všem zaměstnancům ZZS především pevné zdraví, a aby jejich práce přinášela v budoucnu co nejméně náročných krizových momentů.

Ing. Petr Kulhánek, hejtman s gescí v oblasti zdravotnictví

 

Základní informace o Karlovarském kraji

Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České republiky a nejmenším krajem skládajícím se ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). Podle současného administrativního členění je na území kraje celkem 132 obcí nejrůznější velikosti. Karlovarský kraj svou rozlohou 3.314 km2 zaujímá 4,2 % rozlohy ČR. Na území kraje žije téměř 300.000 obyvatel, tedy necelá 3 % z celkové populace v ČR. Sídlem kraje a zároveň největším městem kraje jsou Karlovy Vary, ve kterých žije téměř 18 % obyvatel.

 

Základní informace o Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KVK)

V roce 2006 došlo ke sloučení tzv. okresních ZZS do jedné krajské ZZS KVK. Provoz výjezdových skupin ZZS KVK je řízen Zdravotnickým operačním střediskem v Karlových Varech. které vzniklo v roce 2012 sloučením oblastních operačních středisek (Karlovy Vary, Sokolov a Cheb).

mapa základen ZZS KVK.jpgZZS KVK provozuje celkem 13 výjezdových základen. První výjezdová základna vznikla v roce 1977 v Karlových Varech, naopak poslední byla zřízena v roce 2014 v Lubech u Chebu. Výjezdové základny Po jsou po celém kraji jsou rozloženy systematicky. 12 výjezdových základen zajišťuje nepřetržitý 24-ti hodinový provoz. Výjimkou je pouze výjezdová základna Luby, která funguje v režimu denního provozu, tedy od 7:00 do 19:00 hodin, 7 dní v týdnu.

Denně 4 operátoři linky 155 a 48 záchranářů ve 24 výjezdových skupinách pomáhá cca stovce pacientů na území Karlovarského kraje se zdravotními potížemi.

24 hodin denně zajišťuje službu 19 sanitních vozů RZP (rychlé zdravotnické pomoci – velká sanitka se záchranáři), 5 sanitních vozů RV (Rendez-vous s lékařem). Dále ZZS KVK disponuje sanitním vozem pro hromadné postižení osob a novorozeneckou sanitkou s inkubátorem. Navigační systémy GPS, nahrávací zařízení, klimatizované vozy a pracoviště, rozsáhlé zázemí pro posádky dnes považujeme při nejmenším jako standard pro výkon tak náročné práce, jakou je záchrana lidského života a péče o pacienta.

ZZS KVK má 260 kmenových zaměstnanců.                              

Vize organizace 

 • Malá progresivní organizace reagující flexibilně na nejnovější vývojové trendy

Globální cíl

 • Zajištění PNP založené na využití moderních technologiích  a vysoce odborné práci zdravotníků, podpořené kvalitní spoluprací se složkami IZS, dalšími našimi partnery a veřejností.

Činnost ZZS KVK

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je zřízena za účelem poskytování přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof. Činnost zdravotnické záchranné služby je upravena zákonem 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dle jejího znění poskytuje zdravotnická záchranná služba na základě tísňové výzvy přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života:

 • náhle vzniklé onemocnění, úraz, který by mohl vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,
 • zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo vést až k náhlé smrti,
 • náhle vzniklá intenzivní bolest,
 • náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví, život jeho samého či jiných osob.

Mimo své hlavní činnosti ZZS KVK dále provozuje:

 • službu Koroner
 • Protialkoholní záchytnou stanici
 • zajištění zdravotnických asistencí a dohledů na akcích
 • od roku 2020 - mobilní odběrový tým Covid19 a od roku 2021 mobilní očkovací tým Covid19

Malá ZZS dbající na kvalitu poskytované péče a služeb

 • První akreditovaná ZZS v ČR, certifikace kvality v roce 2016 – akreditace SAK
 • Projekt „Kontinuální profesní rozvoj zaměstnanců ZZS KVK“ oceněný uznávanou certifikační společností pro kvalitu (r. 2018)
 • Mezi další projekty patří projekt „Časná defibrilace“ (First responder, AED) a "Záchranný řetězec"

Předmět činnosti dle zřizovací listiny

 • poskytování PNP na místě vzniku úrazu, náhlého onemocnění a během dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované ve stavech, které:
 1. bezprostředně ohrožují život postiženého,
 2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
 3. působí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
 4. působí náhlé utrpení a náhlou bolest
 5. působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.
 • medicína katastrof,
 • činnost územního střediska záchranné služby,
 • spolupráce s ostatními složkami IZS,
 • zabezpečování a organizování lékařské pohotovostní služby,
 • repatriační transporty,
 • mezinemocniční transporty v rámci PNP,
 • plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví,
 • školení zaměstnanců dle zákoníku práce,
 • poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj,
 • zajišťování prohlídek těl zemřelých (služba Koroner),
 • zajištění zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.